Styret i Heimdal II Borettslag 2020/21

Her finner du litt informasjon om hvordan styret fungerer, kontaktinformasjon og oversikt over styremedlemmer i borettslaget.


Om styret

Styret velges av generalforsamlingen som består av andelseierne i borettslaget. Kandidater til styret blir fremmet av en valgkomité i forkant av generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for to år av gangen og halvparten av styret er på valg annethvert år. Dette er for å sikre kontinuitet i arbeidet ved at hele styret ikke blir byttet ut samtidig.  

 

Styret møtes normalt en gang i måneden og skal lede borettslaget i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i generalforsamlingen. Mer om det kan du lese under. For vedtak som går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold, kreves samtykke med minst to tredjedels flertall på generalforsamlingen. Det samme krever vedtak om å øke antallet andeler eller å knytte andeler til boliger som før har vært tenkt brukt til utleie, og vedtak om salg eller kjøp av fast eiendom. 

 

Borettslagsloven

For borettslag gjelder det en egen lov, Lov om burettslag (burettslagslova). Loven er omfattende og regulerer alle de situasjoner som er av betydning for et borettslag, blant annet opprettelsen av et borettslag, regler om boretten og bruken, samt regler knyttet til styrets oppgaver og kompetanse. Loven er overordnet vedtekter og retningslinjer, og disse kan ikke gå imot borettslagsloven. Borettslagsloven finner du her

Vedtekter

Vedtektene er borettslagets interne regler som andelseierne plikter å rette seg etter. Vedtektene fastsettes og endres av generalforsamlingen. I de fleste tilfeller er det krav om minst to tredjedels flertall for å endre vedtektene. Vedtektene er overordnet retningslinjene. Borettslagets vedtekter finner du under fanen `Nabolaget´ på USBLs `Min side´ (krever innlogging).

Retningslinjer

Retningslinjene beskriver hvordan saksbehandling og styrearbeidet skal utføres av styremedlemmene i borettslaget. Endringer i retningslinjene vedtas av styret med simpelt flertall, så fremt endringene ikke er i strid med vedtak fra generalforsamlingen, vedtekter eller relevante lover. Retningslinjer for styrearbeid i Borettslaget Heimdal II finner du her

 

 

Kontaktinformasjon

 

• For å kontakte styret sender du en epost til styret@heimdal2.no 

 

• For å kontakte styreleder direkte sender du epost til styreleder@heimdal2.no eller ringer 980 22 229.

 

• Har du spørsmål om vedlikehold og oppussing, eller du vil melde om feil, skader og mangler på bygg eller fellesarealer tar du kontakt på vedlikehold@heimdal2.no 

 

• Har du spørsmål om bakgårdene eller ønsker å engasjere deg i utearealene våre send en epost til bakgard@heimdal2.no

 

 

Styremedlemmer i 2020/2023

Styreleder Carl Fredrik Arntzen 

Fornebu forvaltning

Tlf: 980 22 229

Epost: styreleder@heimdal2.no

Are Smith Meyer

Herslebs gate 37

Grethe Henden

Herslebs gate 37

Anders Hoelstad

Heimdalsgata 37

Mads Kildal

Heimdalsgata 36

Jónas Einarsson

Heimdalsgata 37

Elin Eriksen

Urtegata 46

 

 

Varamedlemmer

Hanna Thorsen

Heimdalsgata 30

Arnold Jung

Heimdalsgata 35

 

 

Valgkomité 2021

 

Mari Ann Pettersen

Egil Ødegard

Morten Hansen

Fredrik Kirkevold