Regler, retningslinjer & instrukser

Retningslinjer for dyrehold i borettslaget

Har du, eller planlegger du å skaffe deg hund eller katt? Da må du søke om godkjenning og signere en dyreholderklæring. Dette er for at du skal være kjent med det å ha dyr i et borettslag og de forpliktelser det medfører.


Husdyrhold er kun tillatt etter godkjenning av styret og skal ikke være til sjenanse for andre beboere. Under kan du lese punktene i dyreholderklæringen man forplikter seg til å følge når man søker om å skaffe seg, eller har hund eller katt i borettslaget. Kontakt styret på epost styret@heimdal2.no for å få tilsendt en søknad.

 

Erklæring

 

Jeg erklærer meg innforstått med og forplikter meg til å overholde følgende regler:

 

• Det forutsettes at jeg som eier av dyret er kjent med politivedtektene angående dyrehold og straffebestemmelsene som gjelder for å holde dyr. Hund skal føres i bånd og under forsvarlig tilsyn innenfor borettslagets område. Lufting i bakgården skal unngås.

 

• Jeg erklærer meg ansvarlig og erstatningspliktig for enhver skade som min hund/katt måtte påføre person eller eiendom, f. eks. oppskraping av dører og karmer, skader på blomster, planter. grøntanlegg m.v.

 

• Jeg forplikter meg til straks å fjerne ekskrementer som mitt dyr måtte etterlate på trapper, veier, plener i bed og lignende. Hundeekskrementer skal alltid fjernes fra borettslagets område.

 

• Jeg er innforstått med at dyreholdet vil kunne bli til ulempe eller sjenanse for beboere. Dersom det fremsettes berettigede klager over at mitt dyrehold sjenerer naboer med lukt, bråk etc. eller på annen måte er til ulempe, forplikter jeg meg til å fjerne dyret, hvis ikke en minnelig ordning med klageren kan oppnås. I tvilstilfeller avgjør styret etter forhandlinger med partene hvorvidt en klage er berettiget.

 

• Jeg erklærer meg villig til å godta de endringer i ordensreglene om dyrehold som borettslagets styre måtte finne nødvendig å vedta.